spcznakipc003

lavanda baner
| proizvodni program |  prospekti | reference | radionica | o nama | kontakt |
  dfef

INOVACIONI PREDUZETNICKI CENTAR -PROCESNO IENJERSTVO


Reference:

I IZGRAĐENA POSTROJENJA NA OSNOVU SOPSTVENOG ISTRAŽIVAČKO -
RAZVOJNOG RADA

Stručni profil rada naše stručne ekipe karakterističan je po tome što je u okviru projektovanja radila istraživanje i razvoj procesa i postupaka u oblasti difuzionih, separacionih i termičkih operacija. Posebno imamo iskustvo u INŽENJERIZACIJI tj. razvoju i projektovanju indutrijskuh postrojenja na bazi svojih ili sa procesnom industrijom zajednički razvijenih rezultata. U ovoj oblasti rada realizovali smo industrijska postrojenja u saradnji sa razvojnim
ekipama procesne industrije, kao što su " Milan Blagojević" Lučani, " Prva Iskra" Barič, H.I. Prahovo, H.I. Župa, FHI Zdravlje i drugi.

Imamo dugogodišnju saradnju sa profesorima sa Tehnološkog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu koje uključujemo po konkretnom zadatku, prema njihovoj specijalnosti. Oni su uključeni u istraživačko-razvojni deo posla. Istraživačko-razvojni rad koncipiraju i vode naši stručnjaci sa ciljem da se što kraćim putem dodje do dovoljno podataka za projektovanje i
izgradnju racionalnog i ekonomičnog industrijskog postrojenja. Projekti koji su uključili razvoj a završili se i izgradnjom industrijskoh postrojenja su sledeći :

Postupak i postrojenje za rekuperaciju organskih rastvarača iz vazdušne smeše:

 • Izgrađeno postrojenje za rekuperaciju benzina,kapaciteta 700 kg/h benzina iz 70.000 m3/h vazdušne smeše – " Saniteks " – V.Kladuša;
 • Izgrađeno postrojenje za rekuperaciju toluena, kapaciteta 150 kg/h toluena iz 10.000 m3/h vazdušne smeše– " Saniteks " – V.Kladuša.
 • Postupak azeotropne rektifikacije za dobijanje apsolutnog etanola
  visoke čistoće
  ,
  kvaliteta p.a. po propisima Merck.
  - Izgradjeno postrojenje kapaciteta 2 tone/dan u "Alkaloidu"- Skoplje.
 • Postupak i postrojenje azeotropne rektifikacije za dobijanje apsolutnog
  etanola visoke čistoće
  , kvaliteta p. a. ( sa nekonvencionalnim azeotropnim sredstvom).
  - Izgradjeno postrojenje kapaciteta 150 l/dan u "Neveni" Leskovac.

 • Postupak azeotropne rektifikacije Isopropil-alkohola,
  butanola, isobutanola, sa štednjom energije
  .
  - Izgradjeno višenamensko postrojenje za rektifikaciju alkohola kapaciteta 600 kg/h u
  industriji " Milan Blagojević " Lučani.
 • Postupak i glavni projekat postrojenja za koncentrisanje sirćetne kiseline od 50% do
  99% azeotropnom rektifikacijom.
  - Izgradjeno postrojenje industrijskog kapaciteta u industriji " Prva Iskra " Barič.

 • Postupak i postrojenje za proizvodnju čiste fosforne kiseline
  , kvaliteta za ishranu.
  - Projektovano i izgradjeno poluindustrijsko postrojenje kapaciteta 60 kg/h P2O5
  u H. I. u Prahovu.

 • Postupak i postrojenje za razdvajanje EPTC ( S - etil - dipropil - tiokarbamata) od
  pratećih produkata reakcije. Razvijen je postupak frakcione vakum-rektifikacije.
  - Izgradjeno je industrijsko postrojenje rektifikacije. Na postojećem proizvodnom
  postrojenju EPTC izvršena su sledeća inovativna poboljšanja:
  - ugradjeno postrojenje za apsorpciju otpadnih gasova sa hemijskim
  apsorbensima.
  - ugradjen je uredjaj za pirolitičko razlaganje gasovitih otpadnih tokova
  merkaptanskog karaktera.
  Investitor: H. I. "Župa" Kruševac.
 • Razvoj postupka i uredjaja:
  Kolonski acetator za proizvodnju alkoholnog, vinskog, jabučnog i voćnog sirćeta.
  - Izgradjeno postrojenje kapaciteta 600 l/dan u " Prokupcu " koje je pušteno u rad
  1995.
 • Razvoj postrojenja za regeneraciju korišćenih tečnih
  organskih rastvarača

  Izgrađeno je postrojenje kapaciteta 80 l/h u Fabrici boja " Nevena " Leskovac.
  Postrojenje opremljeno posebnim električnim grejanjem preko termalnog ulja.
 • Razvoj i projektovanje postrojenja za prečišćavanje
  otpadnih voda od organskih rastvarača
  .
  - Izgradjeno postrojenje kapaciteta 50 kg/h u Narodnoj Banci, zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Beograd .
  Postrojenje se greje električnom strujom preko termalnog ulja u recirkulaciji.
 • Razvoj dva tipa uredjaja za prečišćavanje dimnog gasa - Ispirači (skruberi) za izdvajanje čadji i mehaničkih primesa iz dimnih i drugih industrijskih gasova.
  - Izgradjeno 4 postrojenja različitog kapaciteta od 5-14.000 m3/h dimnog gasa (Skupština grada Beograda, Fabrika kože "Filip Kljajić" Beograd, Fabrika kože Ruma, "Šipad" Stupcanica Olovo).
 • Razvoj i projektovanje turbouredjaja za preradu
  aromatičnog i lekovitog bilja
  .
  - Izgradjen je prototip industrijskog uredjaja manjeg kapaciteta i postavljen za ogledne svrhe u Institutu za lekovito bilje "Josif Pančić" Beograd.
 • Postrojenje za proizvodnju kvalitetnih rakija od voćnih komina
  Šaržno postrojenje sa dva destilaciona kazana od po 2 m3. Grejanje vodenom parom.
  Ima mogućnost direktnog i indirektnog grejanja. U sastavu postrojenja su dva destilaciona suda, rektifikaciona kolona sa deflegmatorima, kondenzatorima i hladnjacima. Destilacioni sudovi naizmenično rade spregnuto sa destilacionom kolonom. Postrojenje neposredno daje proizvod željene jačine uz oštro izdvajanje prvotoka i aromatičnih frakcija destilata.
  " Agrohorgoš" – Horgoš, Parčin – Aleksandrovac.
 • Adaptacija i dogradnja postrojenja druge namene za destilaciju vina
  Postrojenje smo ranije projektovali za koncentrisanje sirćetne kiseline od 50 do 99,8%.
  Postignut kapacitet destilacije vina je 1500 l/h vina. Izvršena je uslužna prerada oko 180 vagona vina u vinski destilat. Destilat je po želji Naručioca imao koncentraciju oko 93% uz oštro izdvajanje primesa kao što su SO2, metanolska i estarska frakcija, frakcija sa nižim alkoholima ( patočna ulja ).
  Postrojenje je u sastavu "Prve Iskre" - Barič.
 • Postrojenje za obradu gasnih efluenata iz postrojenja
  za
  višenamensku sintezu farmaceutskih sirovina
  Postrojenje se sastoji od uređaja za apsorpciju NH3 i HCl, kao i od postrojenja za regeneraciju upotrebljenih organskih rastvarača.
  Postrojenje je izrađeno za Industriju HFP "Zdravlje" – Leskovac
  .
 • Postrojenje za preradu aromatičnog i lekovitog bilja
  destilacijom i ekstrakcijom.
  Višenamensko postrojenje malog kapaciteta.
  Investitor : Institut za lekovito bilje "Josif Pančić" – Beograd.
 • Postrojenje za proizvodnju jabučnog sirćeta
  Acetatorska postrojenja sa kolonskim acetatorima kapaciteta 2 x 600 l / dan jabučnog
  ili voćnog sirćeta. Dva potpuno nezavisna postrojenja izgrađena su 1997. i postavljena
  u istom objektu u firmi " Agrohorgoš " – Horgoš kod Subotice.
 • Poluindustrijsko postrojenje za koncentrisanje svežeg voća
  Projektovano je, izgrađeno i u sezoni 2000. počelo da radi poluindustrijsko postrojenje za koncentrisanje voća postupkom osmotske dehidracije.
  Kapacitet 200 kg svežeg voća za 8 h.
  Proizvodi : - Koncentrisano voće sa 30 – 60 % suve materije
  - Paste za sladolede i jogurte
  - Sušeno voće
  Postrojenje je postavljeno na imanju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
 • RAZVOJ INDUSTRIJSKIH POSTUPAKA I POSTROJENJA sa FHI " ZDRAVLJE"
  LESKOVAC
  U toku 1997. i 1998. u FHI " ZDRAVLJE" u okviru postrojenja za sintezu baznih supstanci za lekove. IPC-Proinž je radio razvojni i projektantski posao u saradnji sa Sektorom za Istraživanje i razvoj FHI " ZDRAVLJE ". Kao rezultat razvojnoprojektantskog i izvođačkog posla IPC-Proinž je izgradio sledeća procesna postrojenja

  -POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU RANITIDINA
  Izrađeno je industrijsko postrojenje za proizvodnju RANITIDINA.
  Razvijen je industriski postupak na bazi laboratorijskih istraživačkih rezultata.
  FHI "ZDRAVLJE"
  Industrijsko postrojenje izrađeno u FHI "ZDRAVLJE".
  Postrojenje se sastoji od sekcije za Postrojenje se sastoji od sekcije za sintezu, sekcije za obradu efluenata kao što su postrojenje za apsorpciju metil merkaptana i HCI – gasa.

  -POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU UROTOVETA
  Na osnovu stečenog iskustva u proizvodnji UROTOVETA na ranijem
  industrijskom postrojenju, razvojna ekipa FHI " ZDRAVLJA " naručila je novo postrojenje. Projektovano je i izgrađeno novo industrijsko postrojenje u kome su izvršena poboljšanja i unapređenja u odnosu na ranije postrojenje.
  Reaktor sa mešanjem i grejnim omotačem ima zapreminu 3 m3.

  -POSTROJENJE ZA VAKUM – DESTILACIJU MATIČNOG LUGA
  Pri regeneraciji sirćetne kiseline iz matičnog luga proizvodnje urotoveta i drugih sinteza, prva faza obrade je destilacija. Da bi se ova operacija obavila našto nižoj temperaturi i time sačuvao deo organskih jedinjenja od razlaganja, destilacija se vrši pod vakumom. Destilacija je šaržna.
  Grejni medijum je termalno ulje.
  Projektovani vakum je 50 mbar aps.
  Zapremina destilatora je 0,32 m3.
  Postrojenje je od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

  -POSTROJENJE ZA KONCENTRISANJE SIRĆETNE KISELINE
  Razblažena sirćetna kiselina iz vakum – destilacije matičnog luga koncentriše se u ovom postrojenju. Postrojenje je višenamensko, služi i za koncentrisanje raznih organskih rastvarača. Može da radi kontinualno i šaržno. Može da radi kao postrojenje za frakcionu i azeotropnu rektifikaciju.

  Zapremina destilacionog suda je 3 m3 , kolona je prečnika 480 mm i visoka 11m. Postrojenje radi na atmosferskom pritisku i izrađeno je od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

  -REAKTORSKO POSTROJENJE
  Reaktorsko postrojenje za neke od faza sinteze baznih supstanci. Reaktor ima radnu zapreminu 0,1 m3 , ima mešalicu sa promenljivim brojem obrtaja koji se reguliše preko menjača frekvence.
  Ima grejni omotač sa spiralnim kanalima, u kome struji termalno ulje.
  U sastav postrojenja ulazi kondenzator, hladnjak i separator. Postrojenje je od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

  - POSTROJENJE ZA ADSORPCIJU PARA ORGANSKIH RASTVARAČA
  Odvazdušenja iz svih postrojenja za sintezu vezana su uz blago odsisavanje preko ejektora na niz adsorpcionih kolona sa aktivnim ugljem.
  Za svaki od korišćenih organskih rastvarača izgrađen je odvojen adsorber, da ne bi došlo do mešanja raznih vrsta rastvarača.
  Adsorpciono postrojenje je vezano za zajedničku jedinicu za kondenzaciju.
  Pri desorpciji rastvarača iz nekog od adsorbera, desorbat se kondenzuje, hladi i po potrebi kontinualno separiše u vodenu i organsku fazu.
  Postrojenje je od nerđajućeg čelika.

  - SKLADIŠTE ORGANSKIH RASTVARAČA SA OPREMOM ZA
  REKUPERACIJU PARA RASTVARAČA
  Skladište ima 6 rezervoara. Svaki rezervoar namenjen je za određenu vrstu rastvarača. Pošto se skladište vrlo isparljivi rastvarači, kao aceton i petrol – etar, predviđeno je hlađenje svakog rezervoara preko sopstvenog hladnjaka. Iz istih razloga, rezervoari su termički izolovani. Radi zaštite okoline i sprečavanja gubitaka isparivanja, odvazdušenje svakog od rezervoara vezano je na poseban adsorber. Prilikom " disanja " rezervoara, pare organskih rastvarača prolaze kroz adsorbens, adsorbuju se do zasićenja adsorbensa. Posle zasićenja
  vrši se desorpcija vodenom parom, parna smeša se kondenzuje, hladi, separiše i hvata u tečnom stanju.
  Na taj način se smanjuju gubici inače vrlo isparljivih rastvarača.
  Postrojenje je izgrađeno od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

 • NOVE REKTIFIKACIONE KOLONE SAVREMENE KONCEPCIJE

  -U toku 2001. – 2002. u Industriji " Milan Blagojević " – Lučani IPC-Proinž je projektovao i izgradio savremenije rešenje rektifikacionih kolona za :
  - Izdvajanje etanola iz smeše etanol – voda.
  - Izdvajanje etra i etanola iz smeše etar – etanol – voda.
  Ove kolone izgrađene su da zamene dotrajale uređaje u postojećim pogonima i ova rekonstrukcija predstavlja prvi korak u osavremenjavanju ovih postrojenja.

  Kolone rade kontinualno. Snabdevene su perforiranim (sitastim) podovima,koji su demontažni.
  Nove kolone su funkcionalnije, lakše za održavanje, imaju manji prečnik i približno pola težine od opreme koju zamenjuju. Konstrukcioni materijal legirani čelik.

  - U Industriji " Milan Blagojević " – Lučani izvršena je sanacija i rekonstrukcija
  postrojenja za koncentrisanje etil – acetata.
  U okviru ovog posla sanirana je rektifikaciona kolona sa punjenjem tipa
  " Sulzer".
  Dograđen je destilator sa isparivačem i drugom pratećom opremom.
  Postrojenje je kompletirano instrumentacijom i pušteno u rad.

  - U Prvoj Iskri – Fabrika Namenske Proizvodnje a.d. 2003.god. projektovana
  je i izrađena rektifikaciona kolona sa perforiranim podovima, namenjena za
  destilaciju različitih organskih rastvarača pod vakumom.
  Kolona je urađena 2003.god.

 • UREĐAJ ZA MEŠANJE I HOMOGENIZACIJU MARMELADE
  U toku 2000. za Kompaniju " Kršulj " izgrađen je uređaj za mešanje i homogenizaciju
  marmelade i drugih viskoznih materijala.

  Uređaj zapremine 0,7 m3, ima omotač za grejanje i termostatiranje, ankersku mešalicu
  sa strugačima, koji skidaju sloj sa zidova i vrše efikasno mešanje i pospešuju razmenu
  toplote. Uređaj je izgrađen od legiranog čelika. Pogonski mehanizam ima 2 brzine
  obrtaja.


 • postrojenje za dobijanje eteričnih ulja lavande
  Postrojenje za dobijanje eteričnih ulja iz korena angelike i drugog aromatičnog bilja, radne zapremine 2000 litara postavljeno je u ''Mimaš company and co.'' -Beograd.
  Postrojenje je izgrađeno i pušteno u rad 2001

  Postrojenje namenjeno za destilaciju lavande i drugog aromatičnog bilja
  izgrađeno je u “Svijet Biljaka” d.o.o. -Pula.
  Sastoji se od destilacionog postrojenja kapaciteta 500l, kotlarnice za proizvodnju vodene pare i rashladne kule.
  Postrojenje je izgrađeno i pušteno u rad u julu i avgustu 2006.

  U oktobru 2009. godine u “Svijet Biljaka” d.o.o. -Pula postavljeno je novo
  postrojenje, 4 puta veceg kapaciteta nego prethodno.

  U novembru 2010. godine isporučeno postrojenje DVP 200 sa integrisanim generatorom pare. za  SZUTR
  Savour -Novi Sad

 

..... i još o tome u prospektu Referenc-lista srpski footer3 (205 KB)

 

 


vakuumdestilacija

       
naslovna strana | mail |